Privacy policy

Uflow BV values your privacy and Personal Data and therefore protects and processes your Personal Data only in accordance with the Belgian privacy law of 8 December 1992, including changes brought about by the General Data Protection Regulation (GDPR). All measures are taken to protect any data that we might collect from website users. If we do collect personal data, you have the right to completely or partially erase or change this data. Get in touch with us through our website and we will comply with all concerned requests.

This privacy policy is applicable to the Websites, social media channels Uflow is active on and the full experience that you as a Data Subject may have with Uflow BV. The Uflow BV website does only collect and save personal data such as name, e-mail address if you fill out the contact form. We also collect data that is used in our Google Analytics, Hotjar and Albacross accounts for statistical, quantitative and qualitative research. With the use of this website you agree that we collect above mentioned data for concerning research.

Privacy Statement

Informatie Uflow: 

Uflow BV,
Indiëstraat 67
2000 Antwerpen

Privacy statement

Uflow respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Uflow kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Uflow worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Uflow verwerkt en hoe Uflow hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uflow van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website en diensten van Uflow, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Uflow verwerkte persoonsgegevens.

Uflow behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Uflow terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Uflow

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Uflow verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Uflow verstrekt
  • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
  • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
  • Informatie betreffende de diensten die wij naar u toe leveren ;
  • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Uflow, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
  • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via Uflow diensten.
Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website.

Wanneer u gebruik maakt van de website van Uflow, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies en gegevens die u zelf invoert op de website.

Gegevens uit andere bronnen

Op de Uflow website kunnen in de toekomst links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Uflow en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Uflow raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Uflow of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Uflow (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Uflow
Persoonsgegevens worden door Uflow voor volgende doeleinden verwerkt:
  • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het opstellen van een offerte, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
  • Het personaliseren van de aan u te leveren dienstenverlening en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde  berichten;
  • De naleving van de op Uflow dienstverlening van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
  • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
4. Delen van de persoonsgegevens

Steeds kunnen persoonsgegevens  gedeeld worden met  verplichte wettelijk instanties  wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering,  de toegang of de afhandeling met betrekking tot  diensten. Met deze partners, of andere derden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Uflow uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Uflow zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Uflow van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Uflow dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Uflow via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be.

6. Veiligheidsbeleid van Uflow

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Uflow alle redelijke maatregelen en worden best praktisch toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Uflow zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Uflow met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Uflow om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens Uflow BV

Indiëstraat 67

2000 Antwerpen